LYRICS

Disc en el Meu Món (2019)

Consulta-hi totes les lletres

2 The Fears are False – Els Temors són de Mentida

A defeated army,
has lost the infantry.
Who celebrates that battle?
Overcoming doesn’t mean to win.

Now it sounds on the streets
the irony bells.
The sky will burn tonight,
the moon doesn’t dream today.

We leave the world keep turning.
If the lightning falls, all will be ash.
If the thunder shouts, it will be the push,
the push.

You have dodged
the bullet that had been shooted
by the people around you.
It has sinked
the fear that hides into the hole
of a heart made of metal.

The water erases our path,
it doesn’t exist that way,
walker doesn’t make the road,
only live the life.

Today the fog has speaken to me,
it says the evening never comes,
it says the stars have left
to a less desolated sky.

We leave the world keep turning.
If the lightning falls, all will be ash.
If the thunder shouts, it will be the push,
the push.

You have dodged
the bullet that had been shooted
by the people around you.
It has sinked
the fear that hides into the hole
of a heart made of metal.

Now is crying in the middle of the sea
the enemy that you had before.
The demons are gone
and the fears are false.

Your time has come,
you have the life that you wanted.
The demons are gone
and the fears are false.

You have dodged
the bullet that had been shooted
by the people around you.
It has sinked
the fear that hides into the hole
of a heart made of metal.

Un exèrcit derrotat,
ha perdut la infanteria.
Qui celebra aquell combat?
Vèncer no vol dir guanyar.

Ara sonen pels carrers
les campanes d’ironia.
Aquesta nit cremarà el cel,
avui la lluna no somia.

Deixem el món seguir girant.
Si cau el llamp serà tot cendra.
Si crida el tro serà l’empenta,
l’empenta.

Has esquivat
la bala que t’havia disparat
la gent del teu voltant.
Ha naufragat
la por que s’amagava en el forat
d’un cor fet de metall.

L’aigua esborra el nostre pas,
no existeix aquella via,
caminant no fa camí,
només viu la vida.

Avui la boira m’ha parlat,
diu que el vespre mai arriba,
diu que els astres han marxat
cap a un cel menys desolat.

Deixem el món seguir girant.
Si cau el llamp serà tot cendra.
Si crida el tro serà l’empenta,
l’empenta.

Has esquivat
la bala que t’havia disparat
la gent del teu voltant.
Ha naufragat
la por que s’amagava en el forat
d’un cor fet de metall.

Ara plora al mig del mar
l’enemic que abans tenies.
Els dimonis han marxat
i els temors són de mentida.

Ha arribat el teu moment,
tens la vida que volies.
Els dimonis han marxat
i els temors són de mentida.

Has esquivat
la bala que t’havia disparat
la gent del teu voltant.
Ha naufragat
la por que s’amagava en el forat
d’un cor fet de metall.


3 Free – Lliures

Since not a long time
I’m having a tingling inside
that pushes me adrift.

Day by day, always more,
it’s growing the feel
the more I ignore the more it lays back.

We don’t met since such a long time.
There isn’t our moments,
even I remember your smile.

The sun shines but is not hot.
I hear a shriek from the hell.
It says: without you
I’m feeling free!
Free!

Deep down I’m conscient enough,
you surely will be fine,
you have always wanted to fly.

Rain falls over and we don’t get wet,
I hear a shriek that breaks the sky,
It says: without you
I’m feeling free!
Free!

We will live without remorse,
We will shout upwind,
You and me will be free.

We will come back this stream,
from the top we will laugh of that.
You and me will be free.

Free!
Free!
Free!
Free!

Des de no fa gaire temps
tinc una remor dins meu
que m’empeny a la deriva.

Dia a dia, sempre més,
va creixent el sentiment
que si ignoro més estira.

No ens veiem des de fa temps.
Ja no hi ha nostres moments
ni recordo el teu somriure.

Brilla el sol però no és calent,
sento un crit des de l’infern,
diu: sense tu
em sento lliure!
Lliure!

En el fons jo sóc conscient,
ben segur que estaràs bé,
tu sempre has volgut volar.

Cau la pluja i no ens mullem,
sento un crit que trenca el cel,
diu: sense mi
tu seràs lliure!
Lliure!

Viurem sense remordiments,
cridarem a contravent.
Tu i jo serem lliures.

Remuntarem aquest corrent,
des de dalt ens en riurem.
Tu i jo serem lliures.

Lliures!
Lliures!
Lliures!
Lliures!


4 My World – El Meu Món

Dreaming awake,
I’m trying to go forward,
I don’t see anything around me,
and I can hardly walk.

Here where I’m locked up,
I’ve found the freedom.
Where they won’t never fence,
Where is able to fly.

Always absent-minded,
with the mind full of sparrows (sic).
Always absent-minded,
you weren’t misguided.

I live in my world,
when I close myself inside
and I feed myself of illusions,
I lose control.

I live in my world,
when I’m distracted
and I’m lost on the corners.
Here we are, you and me.

Here keeps
living that child,
that we all have repressed,
we all have banished.

If I’m on the moon,
I’m not a human anymore.
I don’t want to be an
unnatural parasite.

Always absent-minded,
with the mind full of sparrows (sic).
Always absent-minded,
you weren’t misguided.

I live in my world,
when I close myself inside
and I feed myself of illusions,
I lose control.

I live in my world,
when I’m distracted
and I’m lost on the corners.
Here we are, you and me.

And for when wartime come,
I will put myself into the coat that I have inside.
and when the storm will spread
I will go out like nothing happened.

If the other ones get farther,
I will always have myself.
If you don’t want to see me,
I will always have myself.

I will always have myself.

I will always have myself.

Somiant despert
intento avançar,
no veig el meu voltant
si em costa caminar.

Aquí tancat
trobo la llibertat.
On mai posaran reixes,
on s’hi pot volar.

Sempre empanat,
amb el cap ple de pardals.
Sempre empanat,
no anaves desencaminat

Visc en el meu món
quan m’hi tanco
i m’alimento d’il·lusions,
no hi tinc control.

Visc en el meu món
quan m’encanto
i m’hi perdo pels racons,
hi som tu i jo.

Aquí segueix
vivint aquell infant
que tots hem reprimit,
que tots hem desterrat.

Si estic a la lluna
ja no soc humà.
No vull ser cap paràsit
antinatural.

Sempre empanat,
amb el cap ple de pardals.
Sempre empanat,
no anaves desencaminat

Visc en el meu món
quan m’hi tanco
i m’alimento d’il·lusions,
no hi tinc control.

Visc en el meu món
quan m’encanto
i m’hi perdo pels racons,
hi som tu i jo.

I per quan vinguin temps de guerra
m’endinsaré en l’abric que tinc dins meu.
I quan s’escampi la tempesta
sortiré com si no hagués passat res.

I si s’allunya la resta
sempre em tindré a mi mateix.
Si arriba un dia i no vols veure’m
sempre em tindré a mi mateix.

Sempre em tindré a mi mateix.

Sempre em tindré a mi mateix.


5 By Your Side – Al Teu Costat

This morning has waken up me
a feeling of hapiness.
when I’ve seen your smile by my side.

We are embraced,
my heart beats faster.
Once again, the silence has broken.

I’ve felt near the sun.
The freezing that embraced us
has turned into heat.
I’ve run away from the dark.
If the moon lights up me,
I won’t feel alone, no.

Being with you, and nothing more,
today it gives me strength.
Knowing that I’m full of feeling. ()
If I stop and for a moment, all is cold
I know that with you I’ll be fine.

Eh! The dark night has finished.
By your side I’ve found the sense.
Eh! The chest pains is gone.
If you’re here when I wake up in the morning.

If I fall headfirst,
If I become damaged,
I will remembre these days by your side.
If I get hurt.
If the reality comes back,
nobody will get me out the old days.

Being with you, and nothing more,
today it gives me strength.
Knowing that I’m full of feeling. ()
If I stop and for a moment, all is cold
I know that with you I’ll be fine.

Eh! The dark night is finished.
By your side I’ve found the sense.
Eh! The chest pains is gone.
If you’re here when I wake up in the morning.

Eh! The dark night has finished.
By your side I’ve found the sense.
Eh! The chest pains is gone.
If you’re here when I wake up in the morning.

The dark has finished

Aquest matí m’ha despertat
un sentiment de felicitat
en veure el teu somriure al meu costat.

Abraçats,
el meu cor accelerat,
un cop més, el silenci s’ha trencat.

M’he sentit aprop del sol.
La gelor que m’abraçava
s’ha tornat calor.
He fugit de la foscor.
Si la lluna m’il·lumina
no em sentiré sol, no.

Estar amb tu i res més
avui em dóna forces.
Saber que hi poso sentiment.
Si paro i dubto algun moment, tot és fred.
Sé que amb tu jo estaré bé.

Eh! S’ha acabat la negra nit.
Al teu costat hi trobo el sentit.
Eh! Se’n va aquest mal del pit
si hi ets quan em desperto al matí.

Si caic de cap,
si en surto malparat,
recordaré aquests dies al teu costat.
Si em faig mal,
si torna la realitat,
ningú mai em traurà els dies passats.

Estar amb tu i res més
avui em dóna forces.
Saber que hi poso sentiment.
Si paro i dubto algun moment, tot és fred.
Sé que amb tu jo estaré bé.

Eh! S’ha acabat la negra nit.
Al teu costat hi trobo el sentit.
Eh! Se’n va aquest mal del pit
si hi ets quan em desperto al matí.

Eh! S’ha acabat la negra nit.
Al teu costat hi trobo el sentit.
Eh! Se’n va aquest mal del pit
si hi ets quan em desperto al matí.

S’ha acabat la negra nit.


6 Senseless – Sense Sentit

Words are not needed if you’ve been defeated,
if you feel tired
or drowned.
There is a lack of hope inside the hole
where the light doesn’t fit,
where the sky is not blue.

Stop looking for a sense,
without winter, there wouldn’t be summer.
In a life without valleys
it wouldn’t be peaks.

Break free, shadow of the wind,
your problems will leave with the time.
And don’t, Don’t! Don’t be water.
Don’t be water, my life, be fire!

Stop looking for a sense,
without winter, there wouldn’t be summer.
In a life without valleys
it wouldn’t be peaks.

Stop looking for a sense,
without winter, there wouldn’t be summer.
In a life without valleys
it wouldn’t be peaks.

It wouldn’t be peaks!

Sobren les paraules si t’han derrotat,
si et sents cansat
o et sents ofegat.
Falta l’esperança dins del forat
on la llum no hi cau,
o el cel no és blau.

No li busquis el sentit,
sense hivern no hi hauria estiu.
A la vida sense valls
no hi hauria cims.

Sigues lliure, ombra del vent,
els teus problemes marxaran amb el temps.
I no. No! No siguis aigua.
No siguis aigua, vida meva, sigues foc!

No li busquis el sentit,
sense hivern no hi hauria estiu.
A la vida sense valls
no hi hauria cims.

No li busquis el sentit,
sense hivern no hi hauria estiu.
A la vida sense valls
no hi hauria cims.

No hi hauria cims!


7 Slaves of the Time – Esclaus del Temps

I’ve been surprised looking at
the lights of the city
reflected on the sea water.
Once again,
I’m trying to found
that feeling that filled myself.

It is the reality, that accompanied my path.
is feeded day by day.
That old times, will never coming back,
damn melancholy.

And you feel this fog
when you notice that you’ll never go there.
Slaves of this wheel,
the time falls from your hands.

Growing up, aging,
the feels fly free.
Everything turns material.
Nothing is like before,
a weight streches you.
Your life is vanishing…

It is the reality, that accompanied my path.
is feeded day by day.
That old times, will never coming back,
damn melancholy.

And you feel this fog
when you notice that you’ll never go there.
Slaves of this wheel,
the time falls from your hands.

Every time is going faster that clock inside of me.
Everything is turning and only death will stop it.
Looking backward those summers that will never come back.
Looking forward this winter, will never end.

And you feel this fog
when you notice that you’ll never go there.
Slaves of this wheel,
the time falls from your hands.

And you feel this fog.
Slaves of this wheel.
And you feel this fog.
Slaves of this wheel.

M’he sorprès mirant
les llums de la ciutat
reflectides sobre l’aigua del mar.
Un cop més
intento retrobar
aquella sensació que m’omplia.

És la realitat que acompanya el meu camí.
S’alimenta dia a dia.
Aquell temps passat ja no tornarà a venir,
maleïda melancolia.

I sents aquesta boira
quan veus que ja no hi tornaràs.
Esclaus d’aquesta roda,
el temps s’escapa entre les mans.

Creixes, et fas gran,
sentiments se’n van volant.
Tot es torna material.
Res és com abans,
un pes et va estirant.
La teva vida es va esfumant…

És la realitat que acompanya el meu camí.
S’alimenta dia a dia.
Aquell temps passat ja no tornarà a venir,
maleïda melancolia.

I sents aquesta boira
quan veus que ja no hi tornaràs.
Esclaus d’aquesta roda,
el temps s’escapa entre les mans.

Cada cop va més de pressa un rellotge que corre dins meu.
Ara tot gira i només la mort ho pararà.
Mirant enrere els estius que ja no tornaran.
Mirant endavant aquest hivern, ja no acabarà.

I sents aquesta boira
quan veus que ja no hi tornaràs.
Esclaus d’aquesta roda,
el temps s’escapa entre les mans.

I sents aquesta boira.
Esclaus d’aquesta roda.
I sents aquesta boira.
Esclaus d’aquesta roda.


8 Criminal

Utopian promises and an unfaithful smile.
With a bunch of votes
you have it solved.
Knowing who support you’ve been climbing
the business top.

Surrounded by the luxury,
you’ve always dreamt of,
financied by a deceived underclass.

That’s over!
Here finishes your freedom,
I hope you aren’t sleeping calmly.

Criminal!
Sowing desolation you reap
your celestial life.
All that belongs to us
will be returned.

You laugh from the top
greeting those who
hold the mountain from the bottom.
Confronting us, the ones who suffer day by day,
and sentencing us to keep fighting.

You’re bitter because of the doubts
you have in your mind,
drowned in an indealized world.
That’s over!
Here finishes your freedom,
I hope you aren’t sleeping calmly.

Criminal!
Sowing desolation you reap
your celestial life.
All that belongs to us
will be returned.

Hellish!
Your prosperity
will reach the endpoint.
You won’t leave
with impunity.

Criminal!
Your sentence has finished.
These chains will stop
pulling today.

Criminal!
Sowing desolation you reap
your celestial life.
All that belongs to us
will be returned.

Hellish!
Your prosperity
will reach the endpoint.
You won’t leave
with impunity.

Utòpiques promeses i un somriure fals.
Amb un grapat de vots
ho tens solucionat.
Sabent (a) qui recolzar has anat escalant
la cimera empresarial.

Rodejat de luxes
que sempre has somiat,
finançats per un poble enganyat.

S’ha acabat!
Aquí acaba la teva llibertat,
espero que no dormis amb tranquil·litat.

Criminal!
Sembrant desolació reculls
la teva vida celestial.
Tot el que ens pertany
serà retornat.

Rius des de dalt
saludant a tots aquells
que sostenen la muntanya des de baix.
Enfrontant els que patim
cada dia i condemnant-nos a seguir lluitant.

Amargat pels dubtes
que tens dins del teu cap,
ofegat en un món idealitzat.
S’ha acabat!
Aquí acaba la teva llibertat,
espero que no dormis amb tranquil·litat.

Criminal!
Sembrant desolació reculls
la teva vida celestial.
Tot el que ens pertany
serà retornat.

Infernal!
La teva prosperitat
arribarà al seu punt final.
Ja no marxaràs
amb impunitat.

Criminal,
la teva sentència ha acabat.
Aquestes cadenes avui
deixaran d’estirar.

Criminal!
Sembrant desolació reculls
la teva vida celestial.
Tot el que ens pertany
serà retornat.

Infernal!
La teva prosperitat
arribarà al seu punt final.
Ja no marxaràs
amb impunitat.


9 Burn – Crema

It has been stablished an order
that sentence us all since we are born.
It labels us
the life we’ll have.

Our destiny
has been written long time ago
by a supreme human being,
that rules from the inside.

A figure that erases real values.
A god that corrupt all the ideals.
You’re the one who cause the worldwide ruin.
From the bottom of my heart I condemn you.

Burn!
On the freedom fire.
May the heat return gives back
the broken dreams to us.
Burn!
beyond the eternity.
Illuminate our faces,
miserable bill.

It flourishes the greed
where it used to be humility.
We are all the puppets
manipulated at will.

Your presence has left
a rotten heart
to all the people
who always served you.

Since the day I saw you
I’ve wanted you.
The day we met ourselves
I puked.
You froze all you have sorrounding you.
Wholeheartedly I sentence you.

Burn!
On the freedom fire.
May the heat return gives back
the broken dreams to us.
Burn!
beyond the eternity.
Illuminate our faces,
miserable bill.

The darkness that follows you
has covered the planet,
I don’t see the sun shining.
It will end up the night,
if we light the bonfire,
if we light the bill that…

Burn!
On the freedom fire.
May the heat return gives back
the broken dreams to us.
Burn!
beyond the eternity.
Illuminate our faces,
illuminate our faces,
miserable bill.

S’ha establert un ordre
que ens condemna quan naixem.
Ens posa l’etiqueta
de la vida que tindrem.

El nostre destí
ja fa temps que ha estat escrit
per un ésser suprem
que regna des de dins.

Una xifra que esborra valors reals.
Un déu que “corrompeix” tots els ideals.
Tu ets qui causa la ruïna mundial.
De tot cor et condemno.

Crema!
Al foc de la llibertat.
Que l’escalfor ens retorni
els somnis trencats.
Crema!
Per tota l’eternitat.
Il·lumina’ns el rostre,
bitllet desgraciat.

Aflora l’avarícia
on hi havia humilitat.
Som tots els teus titelles
moguts a voluntat.

La teva presència
ha deixat el cor podrit
a tota la gent
que sempre t’ha servit.

Des del dia que et vaig veure
t’he desitjat.
El dia que et vaig conèixer
vaig vomitar.
Geles tot el que tens al voltant.
De tot cor et condemno.

Crema!
Al foc de la llibertat.
Que l’escalfor ens retorni
els somnis trencats.
Crema!
Per tota l’eternitat.
Il·lumina’ns el rostre,
bitllet desgraciat.

La foscor que et segueix
ha cobert el planeta,
no veig el sol brillar.
Acabarà la nit
si encenem la foguera,
si encenem el bitllet que…

Crema!
Al foc de la llibertat.
Que l’escalfor ens retorni
els somnis trencats.
Crema!
Per tota l’eternitat.
Il·lumina’ns el rostre,
il·lumina’ns el rostre,
bitllet desgraciat.